Yr Athrofa – the Institute of Education

Mae'r Athrofa yn gyfuniad o arweinwyr addysg ryngwladol sy’n gweithio i drawsffurfio addysg a thrawsffurfio bywydau yng Nghymru. Sefydlwyd Yr Athrofa gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae iddi dair rhan - Partneriaeth Dysgu Proffesiynol, Canolfannau Rhagoriaeth ac Ymchwil a Chomisiwn Addysg Cymru – sy’n adeiladu ar hanes anrhydeddus addysg athrawon yn yn Ne-orllewin Cymru.

Mae’r Athrofa yn addysg, ymchwilio, adfyfyrio ac yn dadansoddi – ac yn edrych ymlaen at chwarae rhan lawn a gweithgar yn natblygiad addysg yng Nghymru yn y dyfodol.

Un o Ganolfannau Ymchwil ac Arloesi yr Athrofa yw Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ac mae ei gwaith yn tyfu o draddodiad hir o ymchwil ac ymarfer ym maes ieithoedd ym MHCYDDS. Gan ddilyn arweiniad Dyfodol Llwyddiannus, fframwaithy cwricwlwm newydd i ysgolion Cymru, rydym yn gweithio tuag at ail-ddiffinio’r ffordd rydyn ni’n edrych ar iaith. Ymhlith ein diddoordebau ymchwil ceir:

  • datblygu pedagogau mwy effeithiol ar draws yr holl ieithoedd a gynnigr yn y cwricwlwm;
  • datblygu gwell dealltwriaeth o sut mae athrawon yn dylanwadu ar y modd y mae disgyblion yn caffael ieith;
  • dadansoddi effaith strategaethau ysgol-gyfan ar lythrennedd plant;
  • archwilio’r cyswllt rhwng dysgu iaith a chynhwysiad cymdeithasol drwy gyd-ddealltwriaeth ddiwylliannol;
  • datblygu dulliau asesu mwy uchelgeisiol a boddhaol, gan ystyried cynhwysedd iaith yn fwy fel ‘llwybr’ y gall siaradwyr deithio ymlaen ac yn ol arno yn hytrach na charreg filltir ddisymud;
  • dod a newid mewn agweddau tuag at ddysgu ac addysgu ieithoedd;
  • datblygu dulliau effeithiol i baratoi’r gweithlu addysgu i gwrdd â’r heriau hyn.

www.athrofa.cymru

dosbarth
athrawon