ERW

Un o bedwar consortiwm addysgol rhanbarthol yng Nghymru yw ERW (Education through Regional Working / Ein Rhanbarth ar Waith). Mae’n gynghrair o chwe awdurdod lleol sydd yn darparu gwasanaethau i wella ysgolion: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Powys, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Phort Talbot a Dinas a Sir Abertawe. Mae gan ERW genhadaeth glir i weithio gyda’i gilydd i wella addysgu a dysgu er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i bob un dysgwr.


Mae ERW yn cydweithio â phartneriaid allanol i gynnig datblygiad proffesiynol sy’n galluogi athrawon i ddarparu ystod gynhwysfawr o brofiad a chyfoethogiad tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae wedi ymrwymo i fentrau cenedlaethol megis Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, sydd wedi gwella dysgu i bobl ifanc drwy ddiwylliant a’r celfyddydau. Mae ERW hefyd yn cefnogi ac yn gweithredu cynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru, sydd yn anelu i wella a hybu dysgu iaith a rhyngwladoli yn ein hysgolion. Gyda mwy o ffocws ar gwricwlwm creadigol i Gymru, mae’r prosiectau arloesol yma’n darparu cyfleoedd ar gyfer ein dysgwyr i’w paratoi ar gyfer heriau’r unfed ganrif ar hugain.

http://www.erw.cymruplant, llwyfan, Cymraeg